24 Mayıs 2010 Pazartesi

Hydrocodone

Ne hydrocodone ve asetaminofen?

Hydrocodone is in a group of drugs called narcotic pain relievers. Hydrocodone ilaçların bir grup narkotik ağrı kesiciler olarak adlandırılır.

Acetaminophen is a less potent pain reliever that increases the effects of hydrocodone. Asetaminofen hydrocodone etkisini artırır, daha az güçlü ağrı kesici olduğunu.

The combination of hydrocodone and acetaminophen is used to relieve moderate to severe pain. hydrocodone kombinasyonu ve asetaminofen orta şiddetli ağrı gidermek için kullanılır.

This medicine may also be used for purposes other than those listed in this guide. Bu ilaç da amaçlar Bu kılavuzda yer alan dışında kullanılabilir.
Important information about hydrocodone and acetaminophen hydrocodone ve asetaminofen hakkında önemli bilgiler

Tell your doctor if you drink more than three alcoholic beverages per day or if you have ever had alcoholic liver disease (cirrhosis). ya da günde üçten fazla alkollü içki içmek eğer varsa hiç alkolik karaciğer hastalığı (siroz vardı) doktorunuza söyleyin. You may not be able to take medication that contains acetaminophen. Sen asetaminofen içeren ilaç almak mümkün olmayabilir.
Hydrocodone may be habit-forming and should be used only by the person it was prescribed for. Hydrocodone alışkanlık ve kurma tek kişi tarafından bunun için reçete olarak kullanılması gerektiğini olabilir. Keep the medication in a secure place where others cannot get to it. diğerleri ona can't get güvenli bir yerde ilaç tutun. Hydrocodone can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Hydrocodone düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun.

Tell your doctor if the medicine seems to stop working as well in relieving your pain. ilaç olarak iyi ağrı kesici olarak durmasına görünüyor doktorunuza söyleyin.
Before taking hydrocodone and acetaminophen hydrocodone ve asetaminofen götürmeden önce
Do not use this medication if you are allergic to acetaminophen (Tylenol) or hydrocodone. Eğer (Tylenol) veya hydrocodone asetaminofen alerjisi varsa bu ilaç kullanmayın. Hydrocodone may be habit-forming and should be used only by the person it was prescribed for. Hydrocodone alışkanlık ve kurma tek kişi tarafından bunun için reçete olarak kullanılması gerektiğini olabilir. Hydrocodone and acetaminophen should never be given to another person, especially someone who has a history of drug abuse or addiction. Hydrocodone ve asetaminofen başka bir kişiye, madde bağımlılığı ya da bağımlılığı öyküsü olan, özellikle birine asla verilmemelidir. Keep the medication in a secure place where others cannot get to it. diğerleri ona can't get güvenli bir yerde ilaç tutun.

Before using hydrocodone and acetaminophen, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: Herhangi bir ilaç veya varsa alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin hydrocodone ve asetaminofen kullanmadan önce:

*

asthma, COPD, sleep apnea, or other breathing disorders; astım, KOAH, uyku apnesi veya diğer solunum bozuklukları;
* liver or kidney disease; karaciğer veya böbrek hastalığı;
*

a history of head injury or brain tumor; kafa travması ya da beyin tümörü öyküsü;
*

low blood pressure; düşük kan basıncı;
*

a stomach or intestinal disorder; Bir mide veya bağırsak bozukluğu;
*

underactive thyroid; underactive tiroid;
*

Addison's disease or other adrenal gland disorder; Addison hastalığı ya da başka böbreküstü bezi bozukluğu;
*

curvature of the spine; omurga eğriliği;
*

mental illness; or Akıl hastalığı veya
*

a history of drug or alcohol addiction. uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı öyküsü.

Tell your doctor if you drink more than three alcoholic beverages per day or if you have ever had alcoholic liver disease (cirrhosis). ya da günde üçten fazla alkollü içki içmek eğer varsa hiç alkolik karaciğer hastalığı (siroz vardı) doktorunuza söyleyin. You may not be able to take medication that contains acetaminophen. Sen asetaminofen içeren ilaç almak mümkün olmayabilir.
FDA pregnancy category C. This medication may be harmful to an unborn baby, and could cause breathing problems or addiction/withdrawal symptoms in a newborn. FDA gebelik kategorisi C. Bu ilaç bir doğmamış bebek için zararlı olabilir ve yeni doğan bir sorun veya bağımlılık / yoksunluk belirtileri nefes neden olabilir. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. hydrocodone and acetaminophen can pass into breast milk and may harm a nursing baby. hydrocodone ve asetaminofen anne sütüne geçip bir bakım bebek zarar verebilir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın.

How should I take acetaminophen and hydrocodone? Nasıl asetaminofen ve hydrocodone almalıyım?

Take hydrocodone and acetaminophen exactly as it was prescribed for you. Take hydrocodone ve tam olarak sizin için reçete edilmiştir asetaminofen. Do not take it in larger amounts, or use it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, al ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre kullanmayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin. Tell your doctor if the medicine seems to stop working as well in relieving your pain. ilaç olarak iyi ağrı kesici olarak durmasına görünüyor doktorunuza söyleyin.
An overdose of acetaminophen can cause serious harm to your liver. asetaminofen bir doz için karaciğere ciddi zarar verebilir. The maximum amount of acetaminophen for adults is 1 gram (1000 mg) per dose and 4 grams (4000 mg) per day. Yetişkinler için asetaminofen azami miktarı 1 gram (1000 mg) doz ve 4 gram (4000 mg) günde başına. One hydrocodone and acetaminophen tablet may contain up to 750 mg of acetaminophen. Bir hydrocodone ve asetaminofen tablet asetaminofen 750 mg kadar içerebilir. Know the amount of acetaminophen in the specific product you are taking. Eğer aldığımız özel ürün asetaminofen bilin tutar.

Measure the liquid form of hydrocodone and acetaminophen with a special dose-measuring spoon or cup, not a regular table spoon. özel bir doz ölçüm kaşığı veya fincan değil, normal bir yemek kaşığı ile ölçün hydrocodone ve asetaminofen ve sıvı formda. If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist where you can get one. Eğer bir doz ölçüm cihazı yoksa bir tane alabilirsiniz senin eczacınıza danışınız.
Drink 6 to 8 full glasses of water daily to help prevent constipation while you are taking hydrocodone and acetaminophen. İçecek 6 su 8 tam gözlük günlük size hydrocodone ve asetaminofen alırken kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Ask your doctor about ways to increase the fiber in your diet. yolu diyet lif artırmak için doktorunuza danışın. Do not use a stool softener (laxative) without first asking your doctor. önce doktorunuza sormadan bir tabure yumuşatıcı (laksatif) kullanmayın. You may have withdrawal symptoms when you stop using hydrocodone and acetaminophen after using it over a long period of time. Sen yoksunluk belirtileri size hydrocodone kullanarak durdurmak ve uzun bir süre onu kullandıktan sonra asetaminofen olabilir. Do not stop using hydrocodone and acetaminophen suddenly without first talking to your doctor. hydrocodone ve asetaminofen kullanmayı durdurmak aniden ilk doktorunuzla konuşmadan etmeyin. You may need to use less and less before you stop the medication completely. Eğer tamamen ilaç stop öncesi daha az kullanmak gerekebilir.

This medication can cause you to have unusual results with certain urine tests. Bu ilaç belirli idrar testleri ile olağandışı sonuçlar yol açabilir. Tell any doctor who treats you that you are using hydrocodone and acetaminophen. sizin hydrocodone ve asetaminofen kullanıyorsanız size davranır herhangi doktorunuza söyleyiniz.

If you need to have any type of surgery, tell the surgeon ahead of time that you are using hydrocodone and acetaminophen. Eğer cerrahi her tür için, vaktinden önce sizin hydrocodone ve asetaminofen kullanan cerrah söylemek gerekir. You may need to stop using the medicine for a short time. Eğer ilaç kullanarak kısa bir süre için durmak gerekebilir.
Store hydrocodone and acetaminophen at room temperature away from moisture and heat. Mağaza hydrocodone ve asetaminofen oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan.

Keep track of how many tablets have been used from each new bottle of this medicine. Bu ilaç her yeni şişe beri kullanılmaktadır kaç tablet takip edin. Hydrocodone is a drug of abuse and you should be aware if any person in the household is using this medicine improperly or without a prescription. Hydrocodone kötüye bir ilaçtır ve ev içinde herhangi bir kişi yanlış veya reçete olmadan bu ilaç kullanıyorsa eğer farkında olmalıdır.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Since hydrocodone and acetaminophen is taken as needed, you may not be on a dosing schedule. hydrocodone ve asetaminofen gibi, bir dozaj program olmayabilir gerekli alınır beri. If you are taking the medication regularly, take the missed dose as soon as you remember. Eğer düzenli ilaç varsa, hatırladığınız anda cevapsız doz alır. If it is almost time for the next dose, skip the missed dose and wait until your next regularly scheduled dose. bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bekleyin sonraki düzenli olarak planlanan doz kadar. Do not use extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç kullanmayın.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. An overdose of hydrocodone and acetaminophen can be fatal. hydrocodone ve asetaminofen bir doz öldürücü olabilir.

Overdose symptoms may include extreme drowsiness, sweating, pinpoint pupils, nausea, vomiting, dark urine, jaundice (yellowing of the skin or eyes), confusion, cold and clammy skin, muscle weakness, fainting, weak pulse, slow heart rate, coma, blue lips, shallow breathing, or no breathing. Doz aşımı semptomları) aşırı uyku hali, terleme, pinpoint öğrenciler, bulantı, kusma, koyu renkli idrar, sarılık (cildin ve gözlerin sararması içerebilir, konfüzyon, soğuk ve rutubetli deri, kas güçsüzlüğü, bayılma, zayıf nabız, düşük kalp hızı, koma, mavi dudaklar, sığ nefes alma, ya da hiç nefes.
What should I avoid while taking hydrocodone and acetaminophen? hydrocodone ve asetaminofen çekerken ne kaçınmalıdır?
Hydrocodone and acetaminophen can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Hydrocodone ve asetaminofen düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun. Do not use any other over-the-counter cough, cold, allergy, or pain medication without first asking your doctor or pharmacist. Başka bir over-the-counter öksürük, soğuk algınlığı, alerji veya ağrı kullanın önce doktorunuza veya eczacınıza sormadan ilaç kullanmayın. Acetaminophen is contained in many medicines available over the counter. Asetaminofen birçok ilaç mevcuttur sayaç üzerinde yer almaktadır. If you take certain products together you may accidentally take too much acetaminophen. Belirli ürünler alırsan birlikte yanlışlıkla çok fazla asetaminofen alabilir. Read the label of any other medicine you are using to see if it contains acetaminophen. Oku diğer tıp etiket bunu asetaminofen içeren görmek için kullanıyorsunuz. Avoid drinking alcohol while taking hydrocodone and acetaminophen. Önlemek alkol hydrocodone ve asetaminofen çekerken. Alcohol may increase your risk of liver damage while taking acetaminophen. asetaminofen çekerken Alkol karaciğer hasar riskini artırabilir. Cold or allergy medicine, narcotic pain medicine, sleeping pills, muscle relaxers, antidepressants, or seizure medication can add to sleepiness caused by hydrocodone, or could slow your breathing. Soğuk veya alerji ilacı, narkotik ağrı tıp, uyku ilacı, kas relaxers, antidepresanlar, ya da nöbet ilaç hydrocodone kaynaklanan, uyku hali ya da ekleyebilirsiniz nefes yavaş olabilir. Tell your doctor if you need to use any of these other medicines while you are taking hydrocodone and acetaminophen. Eğer bu diğer ilaçların size hydrocodone ve asetaminofen alırken kullanmak gerekirse, doktorunuza söyleyin.
Hydrocodone and acetaminophen side effects Hydrocodone ve asetaminofen yan etkileri
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Call your doctor at once if you have any of these serious side effects: at doktorunuzu arayın kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

shallow breathing, slow heartbeat; sığ nefes alma, yavaş kalp atışı;
*

feeling light-headed, fainting; sersemlemiş, bayılma hissi;
*

confusion, fear, unusual thoughts or behavior; konfüzyon, korku, alışılmadık düşünce ve davranış;
*

seizure (convulsions); nöbet (konvülsiyon);
*

problems with urination; or işeme ile ilgili sorunlar veya
*

nausea, stomach pain, loss of appetite, itching, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes). bulantı, mide ağrısı, iştah kaybı, kaşıntı, koyu renkli idrar, kil renkli dışkı, sarılık (cildin ve gözlerin sararması).

Less serious hydrocodone and acetaminophen side effects may include: Daha az ciddi hydrocodone ve asetaminofen yan etkileri şunlardır:

*

feeling anxious, dizzy, or drowsy; endişeli, şaşkın, duygu ya da uykulu;
*

mild nausea, vomiting, upset stomach, constipation; hafif bulantı, kusma, mide, kabızlık;
*

headache, mood changes; baş ağrısı, ruh hali değişiklikleri;
*

blurred vision; bulanık görme;
*

ringing in your ears; or senin kulak çınlaması veya
*

dry mouth. ağız kuruluğu.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. alışılmadık veya rahatsız edici yan etki doktorunuza söyleyin.
What other drugs will affect hydrocodone and acetaminophen? Başka hangi ilaçlar hydrocodone ve asetaminofen etkileyecek?

Before taking hydrocodone and acetaminophen, tell your doctor if you are using any of the following drugs: Doktorunuza söyleyin hydrocodone ve asetaminofen alarak aşağıdakilerden herhangi ilaç kullanıyorsanız önce:

*

antidepressants such as amitriptyline (Elavil, Etrafon), clomipramine (Anafranil), imipramine (Janimine, Tofranil), and others; antidepresanlar klomipramin amitriptilin gibi (Elavil, Etrafon) olarak (Anafranil), imipramin (Janimine, Tofranil) ve diğerleri;
*

an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), or tranylcypromine (Parnate); Bir MAO inhibitörü gibi (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), Selejilin (Eldepryl, Emsam), isocarboxazid veya tranylcypromine (Parnate);
*

atropine (Donnatal, and others), benztropine (Cogentin), dimenhydrinate (Dramamine), glycopyrrolate (Robinul), mepenzolate (Cantil), methscopolamine (Pamine), or scopolamine (Transderm-Scop); atropin (Donnatal ve diğerleri), benztropine (Cogentin), dimenhydrinate (Dramamine), glycopyrrolate (Robinul), mepenzolate (Cantil), methscopolamine (Pamine) veya scopolamine (Transderm-Scop);
*

bladder or urinary medications such as darifenacin (Enablex), flavoxate (Urispas), oxybutynin (Ditropan, Oxytrol), tolterodine (Detrol), or solifenacin (Vesicare); mesane ya da idrar ilaç darifenacin gibi (Enablex), flavoxate (Urispas), oksibutinin (Ditropan, Oxytrol), tolterodine (Detrol) veya solifenacin (Vesicare);
*

a bronchodilator such as ipratropium (Atrovent) or tiotropium (Spiriva); or nefes açıcıdır ipratropium gibi (Atrovent) veya tiotropium (Spiriva) veya
*

irritable bowel medications such as dicyclomine (Bentyl), hyoscyamine (Anaspaz, Cystospaz, Levsin, and others), or propantheline (Pro-Banthine). irritabl barsak ilaçlar dicyclomine gibi (Bentyl), hyoscyamine (Anaspaz, Cystospaz, Levsin ve diğerleri) veya propantheline (Pro-Banthine).

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with hydrocodone and acetaminophen. Bu liste tam değildir ve hydrocodone ve asetaminofen etkileşim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about hydrocodone and acetaminophen. Eczacı hydrocodone ve asetaminofen hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Every effort has been made to ensure that the information provided is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı verilen bilgilerin doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder