17 Mayıs 2010 Pazartesi

Cymbalta

Ne Cymbalta nedir?

Cymbalta is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SSNRIs). Cymbalta ilaç grubunda antidepresan selektif serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SSNRIs) denir. Cymbalta affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Cymbalta ve neden depresyon dengesiz olabilir beyindeki kimyasal etkiler.

Cymbalta is used to treat major depressive disorder and general anxiety disorder. Cymbalta major depresif bozukluk ve genel anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılır. It is also used to treat a chronic pain disorder called fibromyalgia, and to treat pain caused by nerve damage in people with diabetes (diabetic neuropathy). Ayrıca fibromiyalji denilen bir kronik ağrı bozukluğu tedavisinde kullanılır ve ağrı diyabet (diyabetik nöropati kişilerde sinir hasarı tedavi etmek).

Cymbalta may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Cymbalta da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Cymbalta Cymbalta hakkında önemli bilgiler

Do not take Cymbalta together with thioridazine (Mellaril), or a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) such as isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), or tranylcypromine (Parnate). birlikte tiyoridazin ile Cymbalta almak (Mellaril) veya böyle isocarboxazid (Marplan) bir monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), Selejilin (Eldepryl, Emsam), Don't veya (Parnate) tranylcypromine. You must wait at least 14 days after stopping an MAOI before you can take Cymbalta. En az 14 gün önce Cymbalta alabilir bir MAOI durdurduktan sonra beklemek gerekir. After you stop taking Cymbalta, you must wait at least 5 days before you start taking an MAOI. Eğer Cymbalta alarak durdurmak sonra bir MAOI çekici başlamadan önce en az 5 gün beklemek gerekir.

You may have thoughts about suicide when you first start taking an antidepressant, especially if you are younger than 24 years old. Eğer daha genç 24 yaşında özellikle Sen önce bir antidepresan çekmeye başlamak, intihar hakkında düşünceleri olabilir. Your doctor will need to check you at regular visits for at least the first 12 weeks of treatment. Doktorunuz düzenli ziyaretler sizi kontrol gerekecektir tedavinin ilk 12 hafta en azından.

Call your doctor at once if you have any new or worsening symptoms such as: mood or behavior changes, anxiety, panic attacks, trouble sleeping, or if you feel impulsive, irritable, agitated, hostile, aggressive, restless, hyperactive (mentally or physically), more depressed, or have thoughts about suicide or hurting yourself. at doktorunuzu arayın kez herhangi bir yeni veya gibi belirtiler kötüleşen: duygudurum veya davranış değişiklikleri, anksiyete, panik atak, sorun uyku veya eğer itici, huzursuz,,, saldırgan, huzursuz, hiperaktif düşmanca (zihinsel ya da bedensel heyecanlı hissediyorum varsa intihar ya da kendine zarar veriyorsun hakkında), daha fazla depresif olmanız veya düşünceler. Avoid drinking alcohol while taking Cymbalta. Önlemek alkol Cymbalta çekerken. Alcohol may increase the risk of damage to your liver. Alkol karaciğer hasar riskini artırabilir.

Cold or allergy medicine, narcotic pain medicine, sleeping pills, muscle relaxers, and medicine for seizures or anxiety can add to sleepiness caused by Cymbalta. Soğuk veya alerji ilacı, narkotik ağrı tıp, uyku ilacı, kas relaxers ve nöbet veya anksiyete için ilaç Cymbalta kaynaklanan uyku ekleyebilirsiniz. Tell your doctor if you regularly use any of these other medicines. düzenli Bunlardan herhangi diğer ilaçların kullanımı durumunda doktorunuza söyleyin.

Cymbalta can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Cymbalta düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun.
Before taking Cymbalta Cymbalta götürmeden önce

Do not use Cymbalta together with thioridazine (Mellaril), or an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), or selegiline (Eldepryl, Emsam). birlikte tiyoridazin ile Cymbalta kullanımı (Mellaril) veya böyle isocarboxazid (Marplan) gibi bir MAO inhibitörü tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), Don't veya Selejilin (Eldepryl, Emsam). Serious and sometimes fatal reactions can occur when these medicines are taken with Cymbalta. Ciddi ve bazen ölümcül reaksiyonlar zaman bu ilaçlar Cymbalta ile alınır oluşabilir. You must wait at least 14 days after stopping an MAO inhibitor before you can take Cymbalta. En az 14 gün önce Cymbalta alabilir bir MAO inhibitörü durdurduktan sonra beklemek gerekir. After you stop taking Cymbalta, you must wait at least 5 days before you start taking an MAOI. Eğer Cymbalta alarak durdurmak sonra bir MAOI çekici başlamadan önce en az 5 gün beklemek gerekir. Do not use this medication if you are allergic to duloxetine, or if you have untreated or uncontrolled glaucoma. Eğer duloxetine alerjisi, ya da eğer tedavi edilmezse veya kontrolsüz glokom varsa bu ilaç kullanmayın.

If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely use Cymbalta: Eğer bu diğer koşulların, bir doz ayarlaması ya da özel testler güvenle Cymbalta kullanmanız gerekebilir varsa:

* liver or kidney disease; karaciğer veya böbrek hastalığı;
*

seizures or epilepsy; nöbet ya da epilepsi;
*

a bleeding or blood clotting disorder; bir kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğu;
*

glaucoma; glokom;
*

bipolar disorder (manic depression); or bipolar bozukluk (manik depresyon) veya
*

a history of drug abuse or suicidal thoughts. uyuşturucu ya da intihar düşünceleri öyküsü.

You may have thoughts about suicide when you first start taking an antidepressant, especially if you are younger than 24 years old. Eğer daha genç 24 yaşında özellikle Sen önce bir antidepresan çekmeye başlamak, intihar hakkında düşünceleri olabilir. Tell your doctor if you have worsening symptoms of depression or suicidal thoughts during the first several weeks of treatment, or whenever your dose is changed. Eğer tedavi, ya da ne zaman senin doz değiştirildiğinde ilk birkaç hafta içinde depresyon ve intihar düşünceleri belirtileri kötüleşme varsa doktorunuza söyleyin.

Your family or other caregivers should also be alert to changes in your mood or symptoms. Aileniz ya da diğer bakıcıların da ruh halinize ya da semptomları değişikliklere dikkatli olmalıdır. Your doctor will need to check you at regular visits for at least the first 12 weeks of treatment. Doktorunuz düzenli ziyaretler sizi kontrol gerekecektir tedavinin ilk 12 hafta en azından.

FDA pregnancy category C. Cymbalta may be harmful to an unborn baby, and may cause problems in a newborn baby if the mother takes the medication late in pregnancy (during the third trimester). FDA gebelik kategorisi C. Cymbalta bir doğmamış bebek için zararlı olabilir ve anne geç gebelikte ilaç sürerse yeni doğan bir bebekte (trimesterde sorunlara neden olabilir). Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. Duloxetine can pass into breast milk and may harm a nursing baby. Duloxetine anne sütüne geçip bir bakım bebek zarar verebilir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

Older adults may be more sensitive to the side effects of this medication. Yaşlılarda daha bu ilaçların yan etkilerine duyarlı olabilir.

Do not give Cymbalta to anyone younger than 18 years old without the advice of a doctor. Cymbalta kimse küçük 18 yaşında bir doktorun tavsiyesi olmadan vermeyin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder