12 Mayıs 2010 Çarşamba

Celexa

Ne Celexa nedir?

Celexa is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Celexa ilaç grubunda antidepresan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) olarak adlandırılır. It works by restoring the balance of serotonin, a natural occuring substance found in the brain, which helps to improve certain mood problems. Bu serotonin dengesi, doğal meydana gelen madde bazı duygudurum sorunları geliştirmenize yardımcı olur beyin, bulunan geri çalışır.

Celexa is used to treat depression. Celexa depresyon tedavisinde kullanılır.

Celexa may also be used for purposes other than those listed in this medication guide. Celexa da amaçlar, bu ilacın kullanım kılavuzunda belirtilen dışında kullanılabilir.
Important information about Celexa Celexa hakkında önemli bilgiler

Do not take Celexa together with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) such as isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), or tranylcypromine (Parnate). birlikte bu tür isocarboxazid (Marplan) bir monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI), phenelzine (Nardil) ile rasagiline Celexa almak (Azilect), Selejilin (Eldepryl, Emsam), Don't veya (Parnate) tranylcypromine. You must wait at least 14 days after stopping an MAOI before you can take Celexa. En az 14 gün önce Celexa alabilir bir MAOI durdurduktan sonra beklemek gerekir. After you stop taking Celexa, you must wait at least 14 days before you start taking an MAOI. Eğer Celexa alarak durdurmak sonra bir MAOI çekici başlamadan önce en az 14 gün beklemek gerekir.

You may have thoughts about suicide when you first start taking an antidepressant, especially if you are younger than 24 years old. Eğer daha genç 24 yaşında özellikle Sen önce bir antidepresan çekmeye başlamak, intihar hakkında düşünceleri olabilir. Your doctor will need to check you at regular visits for at least the first 12 weeks of treatment with Celexa. Doktorunuz düzenli ziyaretler sizi kontrol gerekecektir Celexa ile tedavinin ilk 12 hafta en azından.

Call your doctor at once if you have any new or worsening symptoms such as: mood or behavior changes, anxiety, panic attacks, trouble sleeping, or if you feel impulsive, irritable, agitated, hostile, aggressive, restless, hyperactive (mentally or physically), more depressed, or have thoughts about suicide or hurting yourself. at doktorunuzu arayın kez herhangi bir yeni veya gibi belirtiler kötüleşen: duygudurum veya davranış değişiklikleri, anksiyete, panik atak, sorun uyku veya eğer itici, huzursuz,,, saldırgan, huzursuz, hiperaktif düşmanca (zihinsel ya da bedensel heyecanlı hissediyorum varsa intihar ya da kendine zarar veriyorsun hakkında), daha fazla depresif olmanız veya düşünceler. Some antidepressants may cause serious or life-threatening lung problems in newborn babies whose mothers take the medication during pregnancy. Bazı antidepresanlar anneler ilaç almak gebelikte doğan bebeklerde veya yaşamı tehdit eden ciddi akciğer sorunlarına neden olabilir. However, you may have a relapse of depression if you stop taking your antidepressant during pregnancy. Ancak, depresyonun bir atak olabilir Hamilelik sırasında antidepresan alarak durdurunca. If you are planning a pregnancy, or if you become pregnant while taking Celexa, do not stop taking the medication without first talking to your doctor. Celexa çekerken size gebe eğer, ya da ilaç ilk doktorunuzla konuşmadan durmayan bir hamilelik planlıyorsanız.
Before taking Celexa Celexa götürmeden önce

Do not use Celexa if you are using an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), or selegiline (Eldepryl, Emsam). Eğer (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect) veya Selejilin (Eldepryl, Emsam) gibi isocarboxazid bir MAO inhibitörü kullanıyorsanız Celexa kullanmayın. Serious and sometimes fatal reactions can occur when these medicines are taken with Celexa. Ciddi ve bazen ölümcül reaksiyonlar zaman bu ilaçlar Celexa ile alınır oluşabilir. You must wait at least 14 days after stopping an MAO inhibitor before you can take citalopram. En az 14 gün önce sitalopram alabilir bir MAO inhibitörü durdurduktan sonra beklemek gerekir. After you stop taking Celexa, you must wait at least 14 days before you start taking an MAOI. Eğer Celexa alarak durdurmak sonra bir MAOI çekici başlamadan önce en az 14 gün beklemek gerekir.

Before taking Celexa, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: , Herhangi bir ilaç ya da varsa alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin Celexa çekmeden önce:

* liver or kidney disease; karaciğer veya böbrek hastalığı;
*

seizures or epilepsy; Nöbet veya epilepsi;
*

bipolar disorder (manic depression); or bipolar bozukluk (manik depresyon) veya
*

a history of drug abuse or suicidal thoughts. uyuşturucu ya da intihar düşünceleri öyküsü.

If you have any of these conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Celexa. Herhangi Bu koşullar, güvenli Celexa almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa.

You may have thoughts about suicide when you first start taking an antidepressant, especially if you are younger than 24 years old. Eğer daha genç 24 yaşında özellikle Sen önce bir antidepresan çekmeye başlamak, intihar hakkında düşünceleri olabilir. Tell your doctor if you have worsening symptoms of depression or suicidal thoughts during the first several weeks of treatment, or whenever your dose is changed. Eğer tedavi, ya da ne zaman senin doz değiştirildiğinde ilk birkaç hafta içinde depresyon ve intihar düşünceleri belirtileri kötüleşme varsa doktorunuza söyleyin.

Your family or other caregivers should also be alert to changes in your mood or symptoms. Aileniz ya da diğer bakıcıların da ruh halinize ya da semptomları değişikliklere dikkatli olmalıdır. Your doctor will need to check you at regular visits for at least the first 12 weeks of treatment with Celexa. Doktorunuz düzenli ziyaretler sizi kontrol gerekecektir Celexa ile tedavinin ilk 12 hafta en azından.

FDA pregnancy category C. SSRI antidepressants may cause serious or life-threatening lung problems in newborn babies whose mothers take the medication during pregnancy. FDA gebelik kategorisi C. SSRI antidepresanlar annelerin ilaç almak gebelikte yeni doğan bebeklerde veya yaşamı tehdit eden ciddi akciğer sorunlarına neden olabilir. However, you may have a relapse of depression if you stop taking your antidepressant during pregnancy. Ancak, depresyonun bir atak olabilir Hamilelik sırasında antidepresan alarak durdurunca. If you are planning a pregnancy, or if you become pregnant while taking Celexa, do not stop taking the medication without first talking to your doctor. Celexa çekerken size gebe eğer, ya da ilaç ilk doktorunuzla konuşmadan durmayan bir hamilelik planlıyorsanız. Celexa can pass into breast milk and may harm a nursing baby. Celexa anne sütüne geçip bir bakım bebek zarar verebilir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın. Do not give this medication to anyone younger than 18 years old without the advice of a doctor. herkes küçük 18 yaşında bir doktorun tavsiyesi olmadan bu ilaçları vermeyin.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar


How should I take Celexa? Nasıl Celexa almalıyım?

Take Celexa exactly as it was prescribed for you. tam olarak sizin için reçete edilmiştir Celexa atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results from the medication. Doktorunuz zaman zaman size ilaç en iyi sonuçları almak emin olmak için doz değişebilir.

Try to take the medicine at the same time each day. Aynı zamanda her gün ilaç almaya çalışın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

To be sure you get the correct dose of liquid Celexa, measure the liquid with a marked measuring spoon or medicine cup, not with a regular table spoon. Eğer sıvı Celexa, ölçü belirgin bir ölçüm kaşığı veya ilaç ile sıvı doğru dozda almak emin gr, normal bir yemek kaşığı ile değil olmak. If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist for one. Eğer bir doz ölçüm cihazı yoksa biri için eczacınıza danışınız.

It may take 4 weeks or longer before you start feeling better. Bu 4 hafta sürebilir veya daha uzun daha iyi hissetmeye başlıyorlar önce. Do not stop using Celexa without first talking to your doctor. Celexa kullanmayı durdurmak ilk doktorunuzla konuşmadan etmeyin. You may have unpleasant side effects if you stop taking this medication suddenly. Sen hoş olmayan yan etkileri olabilir aniden bu ilaç alarak durdurmak eğer. Store Celexa at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Celexa oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan.

See also: Celexa dosage in more detail Ayrıca bakınız: Celexa doz ayrıntılı olarak daha
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. However, if it is almost time for the next regularly scheduled dose, skip the missed dose and take the next one as directed. Ancak, sonraki düzenli olarak planlanan doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve almak ise tek olarak yönetti gelecek. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention if you think you have taken too much of this medication. Eğer çok fazla bu ilaç almış düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. Symptoms of a Celexa overdose may include nausea, vomiting, tremor, sweating, rapid heartbeat, confusion, dizziness, seizures, and coma. Bir Celexa aşırı doz belirtileri, kusma, titreme, terleme, hızlı kalp atışı, konfüzyon, baş dönmesi, mide bulantısı nöbet içerebilir ve koma.
What should I avoid while taking Celexa? Celexa çekerken ne kaçınmalıdır?

Avoid drinking alcohol, which can increase some of the side effects of Celexa. Bazı Celexa yan etkileri artırabilir kaçının alkol.

Celexa can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Celexa düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun.

Tell your doctor if you regularly use other medicines that make you sleepy (such as cold or allergy medicine, narcotic pain medicine, sleeping pills, muscle relaxers, and medicine for seizures or anxiety). Eğer düzenli olarak uykulu yapmak diğer ilaçların kullanılması durumunda doktorunuza söyleyin (veya alerji ilaç, narkotik soğuk ağrı tıp gibi, uyku hapları olarak, kas relaxers ve nöbet veya anksiyete için ilaç). They can add to sleepiness caused by Celexa. Onlar Celexa kaynaklanan uyku ekleyebilirsiniz.
Celexa side effects Celexa yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: skin rash or hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: deri döküntüsü veya kurdeşen varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi.

Call your doctor at once if you have any new or worsening symptoms such as: mood or behavior changes, anxiety, panic attacks, trouble sleeping, or if you feel impulsive, irritable, agitated, hostile, aggressive, restless, hyperactive (mentally or physically), more depressed, or have thoughts about suicide or hurting yourself. at doktorunuzu arayın kez herhangi bir yeni veya gibi belirtiler kötüleşen: duygudurum veya davranış değişiklikleri, anksiyete, panik atak, sorun uyku veya eğer itici, huzursuz,,, saldırgan, huzursuz, hiperaktif düşmanca (zihinsel ya da bedensel heyecanlı hissediyorum varsa intihar ya da kendine zarar veriyorsun hakkında), daha fazla depresif olmanız veya düşünceler.

Call your doctor at once if you have any of these serious side effects: at doktorunuzu arayın kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

very stiff (rigid) muscles, high fever, sweating, fast or uneven heartbeats, tremors, overactive reflexes; çok (sert) kaslar, yüksek ateş, terleme, hızlı veya düzensiz kalp atışları, titreme, aşırı aktif refleksler sert;
*

nausea, vomiting, diarrhea, loss of appetite, feeling unsteady, loss of coordination; or bulantı, kusma, ishal, iştah kaybı, koordinasyon kararsız, kayıp duygusu veya
*

headache, trouble concentrating, memory problems, weakness, confusion, hallucinations, fainting, seizure, shallow breathing or breathing that stops. baş ağrısı, sıkıntı, hafıza problemleri konsantre, güçsüzlük, konfüzyon, halüsinasyonlar, bayılma, nöbet, solunum ya da nefes sığ olduğu durur.

Less serious Celexa side effects may include: Daha az ciddi Celexa yan etkileri şunlardır:

*

drowsiness; uyuşukluk;
*

sleep problems (insomnia); uyku sorunları (uykusuzluk);
*

mild nausea, gas, upset stomach; hafif bulantı, gaz, mide bozulması;
*

weight changes; kilo değişiklikleri;
*

urinating more than usual; her zamankinden daha İdrar;
*

decreased sex drive, impotence, or difficulty having an orgasm; cinsel istek, iktidarsızlık veya zorluk orgazm sahip azaldı;
*

dry or watery mouth, yawning; or kuru veya sulu ağız, esneme veya
*

cold symptoms such as stuffy nose, sneezing, sore throat. burnu tıkalı gibi soğuk algınlığı belirtileri, hapşırma, boğaz ağrısı.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Celexa side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Celexa yan
What other drugs will affect Celexa? Uyuşturucu Celexa etkileyecek başka ne?

Talk to your doctor before taking any medicine for pain, arthritis, fever, or swelling. ağrı için herhangi bir ilaç, artrit, ateş, şişlik veya almadan önce doktorunuzla konuşun. This includes aspirin and NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) such as ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve, Naprosyn), diclofenac (Voltaren), indomethacin, piroxicam (Feldene), nabumetone (Relafen), etodolac (Lodine), and others. Bu) ibuprofen gibi (aspirin ve NSAİİ (non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dahil Advil, Motrin), naproksen (Aleve, Naprosyn), diklofenak (Voltaren), indometazin, piroksikam (Feldene), nabumetone (Relafen) Etodolak (Lodine ), ve diğerleri. Taking any of these drugs with Celexa may cause you to bruise or bleed easily. herhangi Celexa ile bu ilaçların alınması sizi çürük veya kolayca kanamaya neden olabilir.

Before taking Celexa, tell your doctor if you are using any of the following medicines: Doktorunuza söyleyin Celexa alarak herhangi aşağıdaki ilaç kullanıyorsanız önce:

* carbamazepine (Tegretol); karbamazepin (Tegretol);
*

cimetidine (Tagamet); simetidin (Tagamet);
*

lithium (Lithobid, Eskalith); lityum (Lithobid, Eskalith);
*

a blood thinner such as warfarin (Coumadin); kan warfarin tiner gibi (Coumadin);
*

any other antidepressants such as amitriptyline (Elavil), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), paroxetine (Paxil), or sertraline (Zoloft); or amitriptilin gibi diğer antidepresanlar (Elavil), essitaloprama (Lexapro), fluoksetin (Prozac, Sarafem), fluvoksamin (Luvox), imipramin (Tofranil), nortriptilin (Pamelor), paroksetin (Paxil), ya da sertralin (Zoloft) veya
*

almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), sumatriptan (Imitrex), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), or zolmitriptan (Zomig). almotriptan (Axert), Frovatriptan (Frova), sumatriptan (Imitrex) Naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt) veya zolmitriptan (Zomig).

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Celexa. Bu liste tam değildir ve Celexa iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Celexa. Eczacı Celexa hakkında daha fazla bilgi verebilir.

What does my medication look like? Ne gibi benim ilaç görünüyor?

Citalopram is available with a prescription under the brand name Celexa. Sitalopram kullanılabilir markası Celexa altında bir reçete vardır. Other brand or generic formulations may also be available. Diğer marka veya genel formülasyonları da kullanılabilir. Ask your pharmacist any questions you have about this medication, especially if it is new to you. , Özellikle de size yeni eczacınıza Bu konuda ilaç herhangi bir soru sorun.

*

Celexa 20 mg - pink, oval, scored tablets Celexa 20 mg - pembe, oval, tablet attı
*

Celexa 40 mg - white, oval, scored tablets Celexa 40 mg - beyaz, oval, tablet attı
*

Celexa Oral Solution 10 mg per teaspoon (5 mL) - peppermint-flavored solution Celexa Oral Çözüm çay kaşığı başına 10 mg (5 ml) - nane aromalı çözüm

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and only use this medication for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve sadece gösterge öngörülen bu ilaç kullanımı.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen 'öz') doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder