19 Mayıs 2010 Çarşamba

Gardasil

Ne Gardasil nedir?

Gardasil is used to prevent genital warts and cervical/vaginal cancers caused by human papillomavirus (HPV) types 6, 11, 16, and 18 in girls and young women ages 9 through 26. Gardasil genital siğiller ve rahim ağzı / vajinal kanserlerin Human Papilloma virus 26 (HPV) tip 6, 11, 16 ve 18 kız ve genç kadınların yaşları 9 ile neden engellemek için kullanılır. Gardasil is also used to prevent genital warts caused by HPV types 6 and 11 in boys and young men ages 9 through 26. Gardasil aynı zamanda genital siğiller HPV tip 6 ve erkekler 11 ve genç erkekler yaşları 9 ile 26 arasında neden engellemek için kullanılır. Human papillomavirus (HPV) can cause genital warts, cancer of the cervix, and various cancers of the vulva or vagina. Human Papilloma virus (HPV) genital siğiller neden olabilir, serviks kanseri ve vulva veya vajinada çeşitli kanserler.

The quadrivalent form of HPV vaccine (Gardasil) is used in both females and males. HPV aşısı (Gardasil) ve dört değerli formu hem kadın ve erkek hastalarda kullanılır. Another form of HPV vaccine (Cervarix) is used only in females. HPV aşısı (Cervarix) başka bir form kadın sadece kullanılır. This medication guide provides information only for Gardasil. Bu ilaç rehberi Gardasil sadece bilgi sağlar.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends HPV vaccine for all girls ages 11 or 12 years old. Merkezleri Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) için tüm kızlar yaş 11 veya 12 yaşında için HPV aşısı önermektedir. The vaccine is also recommended in girls and women ages 13 through 26 years old who have not already received the vaccine or have not completed all booster shots. Aşı aynı zamanda kız ve kadınlarda yaş 13 26 yıl boyunca kim zaten ya da aşı almadıysanız tüm güçlendirici çekim tamamlamayan eski önerilir.

You may receive Gardasil even if you have already had genital warts, or had a positive HPV test or abnormal pap smear in the past. Sen bile var Gardasil alabilirsiniz zaten genital siğiller, ya da geçmişte pozitif HPV testi veya anormal pap smear vardı. However, Gardasil will not treat active genital warts or HPV-related cancers, and it will not cure HPV infection. Ancak, Gardasil aktif genital siğiller veya HPV ile ilgili kanserler tedavi olmaz, ve HPV enfeksiyonu tedavi olmaz.
Important information about Gardasil Gardasil hakkında önemli bilgiler

You should not receive a booster Gardasil vaccine if you have had a life-threatening allergic reaction after the first shot. İlk atış sonra hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon varsa bir rapel Gardasil aşısı olmamalıdır.

Before receiving Gardasil, tell your doctor if you have a high fever or signs of infection, a weak immune system, a bleeding disorder such as hemophilia, or if you are taking a blood thinner such as warfarin (Coumadin). Eğer yüksek ateş ya da enfeksiyon belirtileri, zayıf bağışıklık sistemi, hemofili gibi kanama bozukluğu, ya da bir kan alma eğer varsa doktorunuza söyleyin Gardasil alırken, önce warfarin tiner gibi (Coumadin) gibi.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends HPV vaccine for all girls ages 11 or 12 years old. Merkezleri Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) için tüm kızlar yaş 11 veya 12 yaşında için HPV aşısı önermektedir. The vaccine is also recommended in girls and women ages 13 through 26 years old who have not already received the vaccine or have not completed all booster shots. Aşı aynı zamanda kız ve kadınlarda yaş 13 26 yıl boyunca kim zaten ya da aşı almadıysanız tüm güçlendirici çekim tamamlamayan eski önerilir.

Gardasil should not be used in place of having a routine pelvic exam and Pap smear to screen for cervical cancer. Gardasil serviks kanseri için ekrana rutin bir jinekolojik muayene ve Pap smear olan yerine kullanılmamalıdır. You may receive Gardasil even if you have already had genital warts, or had a positive HPV test or abnormal pap smear in the past. Sen bile var Gardasil alabilirsiniz zaten genital siğiller, ya da geçmişte pozitif HPV testi veya anormal pap smear vardı. However, Gardasil will not treat active genital warts or HPV-related cancers, and it will not cure HPV infection. Ancak, Gardasil aktif genital siğiller veya HPV ile ilgili kanserler tedavi olmaz, ve HPV enfeksiyonu tedavi olmaz. You may feel faint after receiving Gardasil. Sen hafif Gardasil aldıktan sonra hissedebilirsiniz. Some people have had seizure-like reactions after receiving this vaccine. Bazı insanlar bu aşıyı aldıktan sonra nöbet gibi tepkiler oldu. Your doctor may want you to remain under observation during the first 15 minutes after the injection. Doktorunuz sizi gözlem altında enjeksiyon sonrası ilk 15 dakika boyunca kalmak isteyebilirsiniz.

Developing cancer from HPV is much more dangerous to your health than receiving the vaccine to protect against it. HPV kanser geliştirmek çok daha tehlikeli karşı korumak için aşı almaktan daha sağlık etmektir. However, like any medicine, Gardasil can cause side effects but the risk of serious side effects is extremely low. Ancak, herhangi bir ilaç gibi, Gardasil ama yan etkileri olabilir ciddi yan etki riski oldukça düşüktür.

Gardasil will not protect against sexually transmitted diseases such as chlamydia, gonorrhea, herpes, HIV, syphilis, and trichomoniasis. Gardasil cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı klamidya, gonore gibi, herpes, HIV, frengi ve enjeksiyonuna korumaz.
Before receiving Gardasil Gardasil almadan önce

Before receiving Gardasil, tell your doctor if you have: varsa doktorunuza söyleyin Gardasil alırken, önce:

*

high fever, or signs of infection; Yüksek ateş ve enfeksiyon belirtileri;
*

a weak immune system; zayıf bir bağışıklık sistemi;
*

a bleeding or blood-clotting disorder, such as hemophilia; or hemofili gibi bir kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğu, veya
*

if you are taking a blood thinner such as warfarin (Coumadin). Bir kan alma durumunda warfarin tiner gibi (Coumadin) gibi.

FDA pregnancy category B. This medication is not expected to be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi B. Bu ilacın bir doğmamış bebeğe zararlı olması beklenmez. However, you should not receive Gardasil without telling your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant before you have received all doses of Gardasil. hamile veya plan ve gebe kalmak olup olmadığını Gardasil tüm doz almış önce Ancak, doktor söylemeden Gardasil almamalı. It is not known whether HPV vaccine passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba HPV aşısı anne sütüne geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek ise bilinmemektedir. Do not receive this vaccine without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu aşının almayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

Gardasil will not protect against sexually transmitted diseases such as chlamydia, gonorrhea, herpes, HIV, syphilis, and trichomoniasis. Gardasil cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı klamidya, gonore gibi, herpes, HIV, frengi ve enjeksiyonuna korumaz.

Gardasil will not prevent diseases caused by HPV types other than types 6, 11, 16, and 18. Gardasil hastalıkları HPV türleri dışında neden engel olmayacağını 6, 11, 16 ve 18. There are over 100 different types of HPV. HPV nin 100 farklı bitti.


How is Gardasil given? Nasıl Gardasil verilir?

Gardasil is given as an injection (shot) into a muscle in your upper arm or thigh. Gardasil üst kol veya uyluk bir kas içine enjekte (shot) olarak verilir. You will receive this injection in a doctor's office or other clinic setting. Bir doktor muayenehanesinde ya da diğer klinik ortamda bu enjeksiyon alacaksınız.

Gardasil is given in a series of 3 shots. Gardasil 3 bir dizi çekimden verilmektedir. You may have the first shot at any time as long as you are between the ages of 9 and 26 years old. Eğer 9 ve 26 yaş arasındaki yaşında gibi istediğiniz zaman sürece de ilk atış olabilir. Then you will need to receive a second dose 2 months after your first shot, and a third dose 6 months after your first shot. Sonra ilk atış 2 ay sonra ikinci bir doz almak ve üçüncü doz 6 ay ilk çekimden sonra ihtiyacınız olacak.

Be sure to receive all doses of Gardasil recommended by your healthcare provider or your state's health department. emin Gardasil tüm dozlarda doktorunuzla veya devletin sağlık departmanı tarafından tavsiye almaya olun. You may not be fully protected if you do not receive the full series. Eğer tam seri almazsak eğer tam korumalı olmayabilir.

Gardasil should not be used in place of having a routine pelvic exam and Pap smear to screen for cervical cancer. Gardasil serviks kanseri için ekrana rutin bir jinekolojik muayene ve Pap smear olan yerine kullanılmamalıdır.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Contact your doctor if you will miss an Gardasil booster dose or if you get behind schedule. İletişim Doktorunuz bir Gardasil rapel doz özleyeceğim eğer veya programın gerisinde gidersen. The next dose should be given as soon as possible. Sonraki doz mümkün olduğunca çabuk verilmelidir. There is no need to start over. Gerek yok üzerinden başlayacak.

Be sure you receive all recommended doses of Gardasil. Eğer Gardasil tüm önerilen dozlarda almak emin olun. If you do not receive the full series of vaccines, you may not be fully protected against the disease. Eğer aşıların tam seri almazsanız, tam hastalıklara karşı korumalı olmayabilir.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

An overdose of this vaccine is unlikely to occur. Bu aşının bir doz aşımı meydana pek olası değildir.
What should I avoid while receiving Gardasil? Gardasil alırken ne kaçınmalıdır?

There may be certain other vaccines that should not be given at the same time as the Gardasil. Orada Gardasil aynı zamanda verilmemelidir diğer bazı aşılar olabilir. Until you have completed the series of 3 Gardasils, do not receive any other vaccine (including a flu shot) without first asking your doctor. Eğer) ilk doktorunuza sormadan bir grip aşısı gibi diğer aşısı (almazsınız 3 Gardasils serisi tamamlamış kadar.
Gardasil side effects Gardasil yan etkileri

You should not receive a Gardasil booster vaccine if you have had a life-threatening allergic reaction after the first shot. İlk atış sonra hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon varsa bir Gardasil rapel aşı olmamalıdırlar.

Developing cancer from HPV is much more dangerous to your health than receiving the vaccine to protect against it. HPV kanser geliştirmek çok daha tehlikeli karşı korumak için aşı almaktan daha sağlık etmektir. However, like any medicine, Gardasil can cause side effects but the risk of serious side effects is extremely low. Ancak, herhangi bir ilaç gibi, Gardasil ama yan etkileri olabilir ciddi yan etki riski oldukça düşüktür.

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Gardasil: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir Gardasil karşı alerjik bir reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. You may feel faint after receiving Gardasil. Sen hafif Gardasil aldıktan sonra hissedebilirsiniz. Some people have had seizure-like reactions after receiving this vaccine. Bazı insanlar bu aşıyı aldıktan sonra nöbet gibi tepkiler oldu. Your doctor may want you to remain under observation during the first 15 minutes after the injection. Doktorunuz sizi gözlem altında enjeksiyon sonrası ilk 15 dakika boyunca kalmak isteyebilirsiniz.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as: at doktorunuzu arayın kez ciddi bir yan etkisi gibi varsa:

*

severe stomach pain; şiddetli mide ağrısı;
*

swollen glands; bezlerin şişmesi;
*

easy bruising or bleeding, confusion, unusual weakness; Kolay morarma veya karışıklık kanama, alışılmadık güçsüzlük;
*

fever, chills, body aches, general ill feeling; ateş, titreme, vücut ağrıları, genel rahatsızlık duygusu;
*

chest pain; or göğüs ağrısı veya
*

feeling short of breath. nefes darlığı hissi.

Less serious Gardasil side effects may include: Daha az ciddi Gardasil yan etkileri şunlardır:

*

pain, swelling, redness, bruising, or itching where the shot was given; ağrı, şişlik, kızarıklık, morarma, ya da nereye ateş verildi kaşıntı;
*

mild fever, headache, dizziness, tired feeling; hafif ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk hissi;
*

nausea, vomiting, diarrhea; bulantı, kusma, ishal;
*

sleep problems (insomnia); uyku sorunları (uykusuzluk);
*

runny or stuffy nose, sore throat, cough; or akıntısı ya da tıkalı burun, boğaz ağrısı, öksürük veya
*

tooth pain, joint or muscle pain. diş ağrısı, kas ağrısı veya eklem.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report vaccine side effects to the US Department of Health and Human Services at 1-800-822-7967. Eğer ABD Sağlık ve İnsan için 1-800-822-7967 olarak aşı yan etkileri bildirebilir.

See also: Gardasil side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Gardasil yan
What other drugs will affect Gardasil? Uyuşturucu Gardasil etkileyecek başka ne?
Before receiving the Gardasil, tell the doctor about all other vaccines you have recently received. , Yakın zamanda aldığınız diğer tüm aşılar hakkında doktorunuza Gardasil almadan önce.

Also tell the doctor if you have recently received drugs or treatments that can weaken the immune system, including: Son zamanlarda uyuşturucu ya da dahil olmak üzere bağışıklık sistemini zayıflatabilir tedavi aldıysanız da doktorunuza:

*

an oral, nasal, inhaled, or injectable steroid medicine; oral, nazal, veya enjektabl steroid ilaç inhale;
*

chemotherapy or radiation; kemoterapi veya radyasyon;
*

medications to treat psoriasis, rheumatoid arthritis, or other autoimmune disorders, such as azathioprine (Imuran), efalizumab (Raptiva), etanercept (Enbrel), leflunomide (Arava), and others; or ilaçların sedef hastalığı, romatoid artrit veya diğer otoimmün hastalıklar, tedavi leflunomid efalizumab azatioprin gibi (Imuran), (Raptiva), etanersept (Enbrel), (Arava) olarak ve diğerleri; veya
*

medicines to treat or prevent organ transplant rejection, such as basiliximab (Simulect), cyclosporine (Sandimmune, Neoral, Gengraf), muromonab-CD3 (Orthoclone), mycophenolate mofetil (CellCept), sirolimus (Rapamune), or tacrolimus (Prograf). ilaç tedavisi ya da organ nakli reddi önlemek siklosporin basiliximab gibi (Simulect), (Sandimmune, Neoral, Gengraf), muromonab-(Orthoclone), mikofenolat mofetil (CellCept CD3) olarak Sirolimus (Rapamune) veya takrolimus (Prograf).

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Gardasil. Bu liste tam değildir ve Gardasil iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you have received. tüm reçete ve aldığınız over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your doctor or pharmacist can provide more information about Gardasil. Lütfen doktorunuza veya eczacınıza Gardasil hakkında daha fazla bilgi verebilir. Additional information is available from your local health department or the Centers for Disease Control and Prevention. Ek bilgi için yerel sağlık departmanı veya Merkezleri Hastalık Kontrol ve Önleme için değil.

* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen 'öz') doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder